Pregram


12 november

Vasteloaveszitting

7 jannewarie

Tuurhouter Kampioensjappe!

15 jannewarie

Mansluujzitting

29 jannewarie

Prinseresepsie

3 fibberwarie

LVK 2023 Live op 't sjerm in 't Weaske

10 fibberwarie

Vasteloavend in de Kantien

11 fibberwarie

Vasteloavesconcert mit o.a. de Fanfaar en Don Kiesjot

18 fibberwarie

Auwt Wieverbal

19 fibberwarie

Vasteloavend

20 fibberwarie

Optoch

21 fibberwarie

Familiebal veur Jongk en oud

21 fibberwarie

Aafsjloete Vasteloavend in 't Tuurhoes

22 fibberwarie

Heeringbiete